Aktuel Info

Privatlivspolitik og aktuel Info

Om persondataloven/Privatlivspolitik:

1     Behandling af personoplysninger

Olesen Erhverv anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne administrere dit kundeforhold eller, hvis du er leverandør, for at kunne administrere en aftale med dig.

2     Dataansvarlig

Olesen Erhverv er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

3      Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at administrere dit kundeforhold hos Olesen Erhverv. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.
Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

3.1     Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med dit kundeforhold registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere kundeforhold eller købe en vare/ydelse, hvis du er leverandør. Det omfatter som udgangspunkt følgende oplysninger: kontaktoplysninger og eventuelt kontonummer til brug for afregning af økonomiske mellemværender.

3.2     Personnummer

I forbindelse med indgåelse i konkrete forretningssammenhænge kan vi have behov for at modtage og videregive dit personnummer til offentlige myndigheder, herunder SKAT, hvis loven kræver det.

3.3     Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.olesen-erhverv.dk.

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne anvendes til optimering af de besøgendes brug af hjemmesiden.
På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.
Kun personer tilknyttet Olesen Erhverv har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

4     Hvem har adgang til personoplysningerne

Kun indehaveren og personer tilknyttet Olesen Erhverv i et ejer/ansættelsesforhold har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dit kundeforhold, håndtere køb af en ydelse/vare eller for at overholde gældende lovgivning.
Personoplysningerne videregives alene til virksomheder, som samarbejder med os.
Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverandør (herunder hosting), bankforbindelse (med henblik på håndteringer af betalinger), ekstern bogholder, revisor og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).
Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.
Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til sponsorer eller med henblik på markedsføring i øvrigt.

5     Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du er registreret kunde/samarbejdspartner. 
Efter kundeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i ca. 5 år.

6     Dine rettigheder

·  Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
·  Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som medlem.
·   Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
·  Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
·  Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.
Du kan sende din anmodning til egan@olesen-erhverv.dk. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodning kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.
 

7     Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

8     Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Om hvidvask:
Olesen Erhverv skal sørge for / indhente identifikation af alle kunder i et kundeforhold, og har pligt til at indberette begrundet mistanke om hvidvask til myndighederne.

Forsikringsforhold:

Olesen Erhverv har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf. 70 11 20 20. www.tryg.dk.

Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa. Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk.

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk


Brancheforening:

Virksomheden er  personligt drevet af Egan Olesen og medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening

Klage:

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler
(nævnet behandler ikke klager fra erhvervsdrivende) kan dette ske til:
Klagenævnet for Ejendomsformidling
Islands Brygge 43, 2300 København S
Telefon 70 25 36 33
www.ejendomsmaeglernaevnet.dk


lynsøg
kontakt
Gludsmindevej 25
7100 Vejle
 
Telefon:
+45
 20 71 98 59
CVR nummer:
16048534